مراحل گام به گام اجرای پروژه های پژوهشی :
1 ـ فراخوان نیازسنجی تحقیقاتی : در این مرحله از همه کسانی که قادر به پیشنهاد موضوعاتی هستند که گامی مثبت در جهت حل معظلات شرکت باشد ( که شامل همکاران در شرکت میباشد )، دعوت میشود موضوعات پیشنهادی خود را در قالب فرم (1) بیان کنند . فرم نیازسنجی تحقیقاتی طوری طراحی شده که علاوه بر مشخص بودن پیشنهاد دهنده ، باید به تایید مدیر و معاون مربوطه نیز برسد . ( ترجیحا موضوعات با توجه به محورهای 9 گانه تحقیقاتی که وزارت نیرو ابلاغ مینماید ، پیشنهاد داده میشوند )
2 ـ موضوعات در دفتر تحقیقات جمع آوری میشود .
3 ـ موضوعات جهت بررسی بیشتر به کارگروه های تحقیقاتی ارسال میگردد تا در صورت لزوم موضوعات دقیق تر شوند .
4 ـ موضوعات در کمیته تحقیقات مطرح میشوند و به تایید اعضای کمیته میرسند . ( در صورتی که اعضای کمیته با موضوعی مخالف باشند آن موضوع حذف میگردد )
5 ـ موضوعاتی که به تایید کمیته تحقیقات برسند به عنوان موضوعات پیشنهادی پژوهشی سال مورد درخواست به آبفا کشور ( طبق فرمت خاص ) اعلام میگردند .
6 ـ موضوعات در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بررسی شده و در صورت تایید ، تصویب میشوند و به این شرکت ابلاغ میگردند . ( لازم به ذکر است موضوعات در سایت وزارت نیرو نیز اعلام می شوند )
7 ـ موضوعات تصویب شده به عنوان اولویتهای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب خوزستان به فراخوان گذاشته میشوند . ( موضوعات در سایت شرکت آبفا خوزستان قرار گرفته و به مراکز علمی پژوهشی نظیر دانشگاه ها ، پژوهشکده ها و پارک علم و فناوری اعلام میگردند )
8 ـ مراکز علمی ـ پژوهشی میباست موضوع ( موضوعات ) خود را از میان موضوعات اعلام شده انتخاب ، و پیشنهاد ( پیشنهادهای ) پروژه پژوهشی خود را طبق فرمت اعلام شده ( فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی که در سایت شرکت آب و فاضلاب موجود است ) تهیه نموده و به همراه نامه پوششی ( نامه معرفی ) به شرکت آبفا خوزستان تحویل دهند .
9 ـ دفتر تحقیقات پیشنهادهای پروژه های پژوهشی را جمع آوری نموده و آنها را جهت بررسی تخصصی به کارگروه ها ارسال مینماید .
10ـ در صورتی که پروژه نیاز به ناظر داشته باشد ، ناظر به پیشنهاد سرپرست کارگروه و تایید کمیته تحقیقات تعیین میشود و قرارداد نظارت منعقد میگردد .
11ـ کارگروه های تحقیقات از بین چند پیشنهاد پروژه پژوهشی با یک موضوع ، و با توجه به بررسی های تخصصی و جلساتی که با حضور محققین و کارشناسان دفتر تحقیقات برگزار میشود ، بهترین و مناسب ترین پیشنهاد را انتخاب کرده و به دفتر تحقیقات اعلام مینماید . ( در این مرحله ممکن است پروپوزال نیاز به اصلاحات داشته باشد ، که در این صورت محقق میبایست اصلاحات را اعمال نموده و پروپوزال را جهت بررسی مجدد به دفتر تحقیقات تحویل دهد )
12 ـ پیشنهادهای پروژه های پژوهشی انتخاب شده ،که مجری و مبلغ آن مشخص شده ، در کمیته تحقیقات مطرح میشوند و به تایید اعضای کمیته میرسد . ( در صورتی که اعضای کمیته با بررسی های بیشتر و بنا به دلایل فنی خاص با انعقاد پروژه ای مخالف باشند ، آن پروژه حذف و مراتب به محقق اعلام میشود )
13ـ در صورت تایید پروژه ای توسط کمیته تحقیقات ، کارگروه مربوط به آن پروژه مشخص میگردد .
14 ـ فرمت قرارداد پروژه پژوهشی که توسط امور قراردادهای شرکت آبفا خوزستان مورد تایید باشد ، به محقق اعلام شده و محقق طبق آن پیش نویس قرارداد پروژه پژوهشی خود را تکمیل و به دفتر تحقیقات تحویل میدهد .
15 ـ پیش نویس قرارداد در دفتر تحقیقات بررسی ، و جهت بررسی بیشتر و رعایت مفاد قانونی به امور قراردادها ارسال میشود . ( در صورت نیاز به اصلاح ، موارد به محقق اعلام میگردد )
16 ـ محقق 8 نسخه قرارداد امضا شده به دفتر تحقیقات تحویل میدهد .
17ـ دفتر تحقیقات 8 نسخه قرارداد را بعد از تایید امور قراردادها به امضای معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت ( مجری طرحهای تحقیقاتی ) و سپس به امضای مدیر عامل می رساند .
18 ـ یک نسخه از قرارداد جهت دریافت کد ملی به آبفا کشور ارسال میگردد .
19 ـ در این مرحله که قرارداد منعقد شده ، محقق ، مجری نامیده میشود .
20 ـ ابلاغ شروع پروژه ( به همراه یک نسخه قرارداد ) به مجری اعلام میگردد .
21 ـ نسخه های امضا شده قرارداد به واحدهای مربوطه ارسال می گردد.
22 ـ در این مرحله مجری میتواند درخواست پیش پرداخت نماید . درخواست پیش پرداخت میبایست به همراه ضمانتنامه معتبر که مورد تایید مدیر محترم ذیحسابی (یا معاونت مالی پشتیبانی ) باشد ، همراه گردد .
23 ـ مجری کار پروژه را شروع کرده و گزارشات خود را مرحله به مرحله به دفتر تحقیقات تحویل میدهد .
24 ـ گزارشات جهت بررسی به کارگروه ها ارسال میگردد .
25 ـ کارگروه ها گزارشات را بررسی نموده و نظر خود را در قالب یک صورتجلسه به دفتر تحقیقات اعلام مینمایند .
26 ـ دفتر تحقیقات ایرادات وارده از طرف کارگروه را به مجری اعلام مینماید و مجری موظف به اصلاح موارد میباشد .
27 ـ بعد از تایید اولین گزارش توسط کارگروه ، دفتر تحقیقات صورت وضعیت اول را تهیه نموده و به همراه یک نسخه از گزارش و صورتجلسه تایید آن گزارش ، به ذیحسابی (یا معاونت مالی پشتیبانی) ارسال مینماید .
28ـ در حین انجام کار در صورت لزوم کارگروه های تحقیقات به همراه کارشناسان دفتر تحقیقات بازدیدهای میدانی از پروژه انجام میدهند .
29 ـ بعد از اینکه گزارشات توسط کارگروه ها تایید شد ، مجری موظف است گزارش نهایی خود را در قالب سمینار یا کارگاه آموزشی ، در مکان و زمان مورد نظر کارفرما ارائه نماید .
30 ـ مجری موظف است حداقل یک مقاله از ماحصل پروژه با هزینه خود تهیه نماید و با ذکر نام شرکت آب و فاضلاب خوزستان ، در کنفرانس های معتبر ارائه نماید .
31 ـ گزارشی از پروژه توسط دفتر تحقیقات تهیه شده و به کمیته تحقیقات ارائه میگردد .
32 ـ در صورت تایید پروژه توسط کمیته تحقیقات ، گزارش نهایی صحافی شده به همراه فایل توسط مجری تهیه شده و در 4 نسخه به دفتر تحقیقات تحویل داده میشود .
33 ـ پایان کار به مجری اعلام میگردد .
34 ـ نامه پایان کار از طرف مجری طرح های تحقیقاتی به همراه صورتجلسه تایید گزارش نهایی به ذیحسابی(یا معاونت مالی پشتیبانی ) ارسال میگردد .
35 ـ ذیحسابی(یا معاونت مالی پشتیبانی ) نسبت به تسویه حساب نهایی و آزاد سازی سپرده اقدام مینماید .
36 ـ یک نسخه از گزارش نهایی به معاونت مربوطه ارسال میگردد .
37 ـ در صورتی که پروژه به صورت استاندارد سازی باشد ، یک نسخه از گزارش نهایی آن به آبفا کشور ارسال میگردد .
 دانلود فایل 

تاریخ بروزرسانی : ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳
تاریخ به روز رسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۸