یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

معرفی اعضای دفتر تحقیقات

 
نام و نام خانوادگی :عظیم صابری

سمت : مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : GIS

شماره تماس: 33332934-061

     
 نام و نام خانوادگی : امین طهماسبی پور

سمت : رئیس گروه تحقیقات

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

شماره تماس: 5-33360083 -061 داخلی657

 طهماسبی
 نام و نام خانوادگی : مریم احمدی

سمت : کارشناس تحقیقات

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی آب و فاضلاب

شماره تماس: 5--33360083 -061 داخلی 658 

Email: khzresearch@gmail.com

 احمدی