بصری سازی خودکار لوله های آب مدفون و تشخیص نشت از آنها با استفاده از تصاویر رادار نافذ در زمین (GPR)

به دست آوردن موقعیت لوله های آب مدفون و تشخیص نشت از آنها هم میتواند با روشهای مخرب نجام شود هم با روشهای غیر مخرب یکی از روشهای غیر مخرب در ا ین زمینه استفاده از تصاویر رادار نافذ در زمین (GPR) است. در این مقاله کاربرد الگوریتم های مختلف در استخراج اطلاعات شبکه های آب مدفون از روی تصاویر رادار نافذ در زمین، جهت مدیریت سیستم آبرسانی بررسی شده است. این اطلاعات شامل عمق لوله های مدفون و تشخیص نشت از لوله ها می باشند. به دست آوردن اطلاعات از شبکه های آب مدفون معمولا با صرفه هزینه ، زمان و نیروی ا نسانی متخصص صورت میگیرد. در برخی مواقع استفاده از رشوهای مخرب گریزناپذیر است. در اینجا از الگوریتم پس افکنش (back – projection) و روش چند عاملی (agent – multi) بعنوان راههای غیر مخرب را برای به دست آوردن اطلاعات شبکه های آب مدفون استفاده شده است. مزایایی که اینگونه روشها دارند عبارتند از : کاهش زمان و هزینه، عدم نیاز به نیروی انسانی متخصص و به حداقل رساندن نیاز به استفاده از روشهای مخرب می باشد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تعیین موقعیت مناسب آبگیر در شرایط میزان دبی رسوب انحرافی حداقل به کمک مدل CCHE2D

بررسی خصوصیات و رفتار جریان در رودخانه ها و سازه های مرتبط با آن از پدیده های پیچیده است که استفاده از نرم افزار را امری اجتناب ناپذیر می نماید. آبگیرها از جمله سازه هایی هستند که برای برداشت آب از رودخانه ها طراحی و اجرا می گردند رودخانه ها همراه آب مقداری رسوب با خود حمل می کنند که این رسوب حاصل فرسایش بستر رودخانه و فرایشی است که در اثر وقوع بارندگی و یا جاری شدن روان آب سطحی بر روی حوزه آبریز بوجود می آید. چنانچه عمل آبگیری از رودخانه صورت گیرد ورود رسوبات به آبگیر، مشکلاتی را به جهت رسوب گذاری به همراه خواهد داشت. سه روش کلی برای مطالعه فرآیند وجود دارد که در این تحقیق از مدل ریاضی به دلیل هزینه کمتر نسبت به روشهای موجود ت سریع در روند مطالعات واحراز نتایج، مدل ساخته شده را برای سایر موارد مشابه نیز میتوان اعمال نمود و حصول بازخوردهای متفاوت ناشی از تغفییرات ایجاد شده در مولفه های تاثیرگذار بر پدیده مورد مطالعه و ارزیابی عملکردهای متفاوت بهره گرفته شده در این تحقیق به منظور بررسی شرایط هیدرولیکی جریان و رسوب در ابگیر با وقعیت های مختلف 30 و 45 و 60 و 75 و 90 درجه با مدل ریاضی CCHE2D به شبیه سازی دبی و رسوب ورودی به این آبگیرها پرداخت شده تاثیر این زوایای مختلف بر هیدرولیک جریان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که آبگیر در موقعیت 45 درجه باعث بهبود الگوی جریان در دهانه آبگیر می شود. این کار میتواند مشکل رسوب گذاری و کمبود آب در بعضی از فصول سال را مرتفع سازد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بررسی پارامترهای کیفی تصفیه ی فاضلاب در برکه های تثبیت(مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب سوسنگرد)

یکی از راههای مقابله با حبران کم آبی، استفاده از پسابهای شهری تصفیه شده برای بسیاری از مصارف شهری غیر شرب می باشد و امروزه استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است که به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی و ظاهری ازتقاضای بیشتری برخوردار هستند برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و پیشگری از آلودگی، تمرکز منابع آلاینده و بکارگیری تجهیزات کنترل آلودگی بعنوان راهبردی استراتژیک به منظور کاهش اثرات ، نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی در دستور کار کشورها و از جمله کشور ما قرار دارد. این تحقیق در طی سالهای 1388-1386 با هدف بررسی تغییرات بار آلی، اثر شرایط آب و هوایی بر حذف مواد آلی در برکه تثبیت شهر سوسنگرد انجام شد. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه ی مزبور، در فاضلاب ورودی شاخص های پارامترهای کیفی تصفیه ی فاضلاب نظیر BOD5 ، T.D.S.T.S.S.COD و EC ( ) فاضلاب ورودی مورد بررسی قرار گرفت در فاضلاب ورودی میانگین مقادیر به ترتیب برابر 150.5 87.9 و 2878.4 209.6 582.7 و 3/4471 ( ) می باشد در فاضلاب خروجی شاخص پارامترهای دما، کدورت PH.EC و T.D.S و T.S.S و Totalcoliform.COD کلیفرم گرما پای ، TH فسفات کل DO مورد بررسی قرار گرفت که راندمان سیستم در حذف مواد آلی DO, T.S.S.COD.BOD به ترتیب برابر با 67% ، 7/82% ، 8/57% و 6/73% می باشد .
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

ارزیابی هیدرولیک جریان بر روی سرریز پلکانی سد تنظیمی آریوبرزن بهبهان به کمک نرم افزار FLUENT

سرریز پلکانی متشکل از پله هایی است که از نزدیکی تاج سرریز شروع شده و تا پاشنه پایین دست ادامه دارند. با توجه به این نوع سرریزها به دلیل تاثیر قابل ملاحظه پلکانها بر میزان استهلاک انرژی جریان، بیشتر شده است. استهلاک انرژی در سرریز پلکانی در طول سرریز بر اثر برخورد جریان آب با پلکانها (زیربهای بزرگ) انجام می شود. بنابراین انرژی کمتری در انتهای سرریز باید مستهلک شود و در نتیجه سازه مستهلک کننده انرژی با ابعاد کوچکتری مورد نیاز است. در این مقاله سرریز پلکانی با استفاده از م دل فلوئنت شبیه سازی شده و برای مدل سازی آشفتگی جریان از مدل استاندارد استفاده گردید. برای این کار استهلاک انرژی از روی سرریزهای پلکانی به ازای تعداد پله های مختلف ارزیابی شد. بوسیله آشفتگی روش عددی سرعت و عمق جریان در پایین دست سرریز بدست آمده و در ادامه انرژی مستهلک شده در طول سرریز محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که به ازای انرژی ثابت بالادست، افزایش تعداد پلکانها به میزان قابل توجهی باعث افزایش استهلاک انرژی میگردد. همچنین نتایج آنالیزهای عددی به صورت منحنی های هم فشار و سرعت ارائه شده که با نتایج بدست آمده از منحنی های هم فشار میتوان نقاط حساس به کاویتاسیون را شناسایی نمود.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تحلیل روند و آشکار سازی و تغییرات دبی حداکثر سالانه در حوضه رودخانه دز

بررسی روند در مدیریت منابع آب و طراحی شبکه های آبیرای و زهکشی و سیستم های بهره برداری بسیار مهم می باشد. پدیده تغییر اقلیم باعث ایجاد ناهماهنگی در داده های طبیعی می شود و این عدم همگنی، اغلب ناشی از وجود روند های درازمدت در این داده هاست. در این مطالعه جهت تحلیل روند در زمون ناپارامتری من کندال و همچنین جهت آشکار سازی تغییرات و شیفت ناگهانی احتمالی در سری زمانی دبی حداکثر سالانه در طول دوره آماری سالهای 2014-1978 از آزمون پتیت استفاده شد نتایج نشان داد از 5 ایستگاه هیدرومتری بررسی شده در این حوضه 4 ایستگاههای دارای روند کاهشی بوده که این روند اهشی در ایستگاه تله زنگ و ایستگاههای شاخه رودخانه سزار تنگ پنج سزار و سپید دشت سزار در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. نتایج آزمون پتیت نیز نشان داد شیفت ناگهاین کاهشی در تمامی ایستگاههای در سال 2007 رخ داده است که این شیفت کاهشی در ایستگاههای دارای روند معنی دار مشهودتر از سایر ایستگاهها در سطح اطمینان 95 درصد است.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بررسی ایستایی و تحلیل فراوانی دبی حداکثر لحظه ای سیلاب های سالانه در حوضه رودخانه دز

استخراج دوره بازگشت دبی حداکثر لحظه ای در برآورد دبی ورودی به سازه های آبی مانند سدها، کانال ها و پل ها دارای اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های دبی حداکثر لحظه ای سیلاب های سالانه پنج ایستگاه هیدرومتری در حوضه رودخانه دز اقدام به برآورد دوره بازگشت این مقادیر گردید. قبل از برآورد دوره بازگشت آزمون های لازم شامل آمزون همگنی، استقلال، ایستایی و روند داده ها مورد بررسی قرار گرفت. استقلال داده ها با استفاده از آزمون والد والفویتتز، همگنی توسط آزمون ویلکاکسون همچنین ایستایی و روند سیلاب های حداکثر لحظه ای سالانه نیز با ازمون من کندال صورت گرفت. سپس با ا ستفاده از آزمون کای اسکویر بهترین توزیع آماری منطبق بر داده های هر ایستگاه انتخاب شد پس از انجام آزمون ها توزیع مقدار حدی تعمیم یافته (GEV) توزیع است که برای ایستگاههای تنگ پنج بختیاری، تله زنگ، سپید دشت زاز و توزیع لوگ نرمال دوپارامتری برای ایستگاه سپید دشت سزار برازش خوبی را نشان دادند.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

بررسی ارتباط اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی ارتباط اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت سود در 106 شرکت¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1392 می¬باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین کننده کیفیت سود مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش پس رویدادی می¬باشد، و انتخاب نمونه از بین 478 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت حذف سیستماتیک انجام شده است، همچنین در همه¬ی تکنیک¬های آماری نیز از نرم‌افزارهای Excel وEviews استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می¬دهد که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود وجود دارد. نتایج تحقیق مچنین رابطه منفی و معنادار را بین حق¬الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت سود نشان داد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تعیین کیفیت و پتانسیل رسوب‌گذاری و خوردگی آب در شبکه توزیع شهری شادگان

شادگان با 3197 کیلومتر مربع دراستان خوزستان واقع شده در 84 کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد. جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع 70 هزار نفر آب مورد نیاز روزانه 29527 متر مکعب می باشد به علت رشد سریع جمعیت در دهه های اخیر و افزایش آب مصرفی و به تبع آن میزان آلودگی ورودی به منابع آب سبب نامناسب شدن آن برای مصارف مختلف از جمله شرب شده است . ورود آلاینده ها به سیستم منابع آب می تواند سبب بروز اثرات زیان آوری بر کیفیت آب گردد بدین جهت تعیین کیفی آب در شهرهای پائین دست رودخانه کارون از اهمیت بسزائی برخوردار است . پایش سیستم تامین آب از منبع برداشت تا نقطه مصرف برای اطمینان از سلامتی ضرورت دارداین تحقیق با هدف بررسی پارامتر های کیفیت آب در شبکه توزیع شهر ی و تعیین پتانسیل رسوبگذاری و خوردگی و اندازه گیری میزان کلر باقیمانده انجام شد. پژوهش در واقع نوعی مطالعه توصیفی ،مقطعی می باشد براساس اهداف تحقیق 10 ایستگاه شامل منبع آب خام ورودی و خروجی از تصفیه خانه و شیر های آب مصرفی در شبکه توزیع آب آشامیدنی به عنوان نقاط انتخاب شدند نمونه برداری طی سالهای 90-1386 با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده توسط آبفای خوزستان،مرکز بهداشت ، اداره آب جنوبشرق استان و طبق روشهای استانداردمتد صورت پذیرفت. اگر چه بخش عمده ای از شبکه ی توزیع آب دارای قدمت بالای 40 ساله می کیفیت شیمیایی آب بر مبنای طبقه بندی شولر و استاندارد ملی با کیفیت نسبتاً قابل قبول ارزیابی گردید. بیشترین غلظت آلودگی در فصل پائیز با دو پارامتر کدورت و هدایت الکتریکی می باشد.97%از نمونه هادارای کلر باقیمانده در حد مطلوب (0.8*0.2 )میلی گرم در لیتر در شبکه شهری بوده در اکثر مواقع مقدار کلر باقیمانده بین 3/0 تا 8/0 بوده که از گستره قابل قبولی برخوردار است. در این مدت 18 درصد موارد کلر باقیمانده بالای 8/0 تا حداکثر 1.1 ppm بوده مقدار کلر باقیمانده کمتر از 3/0 ppm، 37/0 درصد و موارد گزارش شده صفر، 1/0 درصد را شامل ‌شده است. در کلیه مناطق و فصول اندازه گیری شده در مقدار حداقل آب حالت خورنده در مقدار حداکثر تقریباً در کلیه مناطق در فصول بهار، تابستان و پائیز آب در حالت تعادل و فقط در یک نقطه مقداری تمایل به رسوب‌گذاری دارد. و در فصل زمستان حالت خورنده دارد.شاخص خوردگی در شبکه آبرسانی بر اساس اندیس هاتقریبآ در محدوده به مقدار جزیی خورندگی خفیف قرار دارد موارد کلی‌فرم مدفوعی مثبت در شبکه توزیع حدود 9/2 درصد بوده که رقم نسبتاً بالایی است از کل نمونه‌های برداشت شده، جمعاً 32 نمونه مثبت بوده (تست احتمالی) که شامل حدود 5/21 درصد موارد است. از کل موارد 18 نمونه در تست تائیدی و 14 نمونه در تست تکمیلی (کلی‌فرم مدفوعی) مثبت بوده اند با توجه به درصد نسبتاً بالای مثبت کلی‌فرم مدفوعی می‌توان وجود آلودگی ثانویه در شبکه را محتمل دانست. در میان فصول مختلف، زمستان دارای کیفیت بهتری نسبت به سایر فصول بوده و فصلهای بهار، پائیز و تابستان در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند عامل اصلی محدود کننده فعلی استفاده از آب شرب دو پارامتر اصلی کیفیت یعنی مواد جامد محلول (T.D.S) و سختی کل (TH)بر حسب میلی گرم در لیتر می‌باشند در محدوده حداقل داده‌ها کلیه پارامترهای فیزیکوشیمیائی در محدوده استاندارد قرار دارند.در محدوده میانگین داده‌ها پارامترهای کدورت و منگنز از حد مطلوب کمی فراتر رفته‌اند در محدوده حداکثر داده‌ها که حدود دو درصد موارد را تشکیل می‌دهد تقریباکلیه پارامتر از حد مجاز فراتر بوده‌اند. نتایج طبقه بندی کلاس آب عمدتا در C2S4 قرار دارد میزان غلظت ECآب خام ورودی به تاسیسات در شرایط با دبی بحرانی µs/cm 3019 می باشد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

آسیب شناسی عملکرد مدیریت پروژه در بخش طرح های عمرانی با تمرکز بر مسائل قراردادی

اجرای پروژه های عمرانی پس از پایان جنگ تحمیلی توسعه قابل توجهی یافته است ، لیکن این پروژه ها در بسیاری از موارد به دلایل مختلف ناتمام مانده و به بهره برداری نرسیده اند. انجام یک پروژه عمرانی بعد از اخذ مجوز ها از مراجع ذیصلاح و بر اساس مبادله موافقتنامه دستگاه های اجرایی با معاونت راهبردی ریاست جمهوری عملی خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز طرح ها بر این اساس و در این محدوده تأمین می گردد ، موافقتنامه های مذکور براساس پیش بینی تقربیی میزان هزینه های اجرایی مبادله می گردد ،که در بسیاری از موارد تحمیل هزینه های پیش بینی نشده و هزینه های ناشی از عملکرد نادرست مدیریت پروژه موجب ناتمام ماندن طرحها می گردد. لذا در این تحقیق ضمن آسیب شناسی قراردادها ، عواملی که هزینه های پنهان برای دولت در بردارد تعیین می گردد. شناسایی و حذف این عوامل موجب کاهش چشمگیر بار مالی تحمیل شده به دستگاه های اجرایی میشود. در این تحقیق به منظور بررسی دقیق موارد ، دو نمونه موردی از قراردادهای اجرا شده ، بررسی شده است. قراردادهای مذکور به شکلی انتخاب شده اند که نمایانگر بخش کثیری از پروژه های صنعت آب می باشد، در فرآیند تجزیه و تحلیل نتایج ، موارد به دو دسته تخصصی و عمومی تفکیک شده اند ، که بخش عمومی فارغ از نوع و ماهیت پروژه ، در تمام طرحهای عمرانی کشور کاربرد دارد. که به ترتیب اهمیت شامل اطمینان از تأمین منابع مالی پیش از برگزاری مناقصه ، عدم تسلط کافی مدیران پرژه به ضوابط قراردادی ، کاهش استفاده از منابع مالی دولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و ... می باشد.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نیترات زدایی از منابع آب با کمک ذرات گرانولی پوشش داده شده با آهن صفر

مقاله حاضر، نتیجه بررسی¬های بعمل آمده در زمینه حذف نیترات از منابع آب زیرزمینی آلوده می¬باشد. در بررسی¬های بعمل آمده با استفاده از احیا کننده قوی سدیم بورهیدرید، آهن موجود در فرو آمونیم سولفات احیا شده و روی بستری از گرانولهای کربنی پوشش داده می¬شود. سپس از گرانولهای آماده جهت حذف نیترات استفاده می¬شود. شرایط بهینه پوشش¬دهی گرانولها و پارامترهای موثر برحذف نیترات از قبیل مقدار گرانولها، غلظت و حجم محلولهای پوشش دهنده و pH مناسب حذف و پوشش¬دهی بررسی و بهینه¬سازی گردید. سپس بمنظور بررسی دقیق¬تر بازدهی روش، نیترات¬زدایی نمونه واقعی از منابع آب زیرزمینی انجام شد. این روش بدلیل عدم ایجاد آلودگیهای ثانویه روشی دوستدار محیط زیست بوده و در شرایط آزمایشگاهی قادر به حذف بیش از 90 درصد از نیترات در نمونه¬های استاندارد می¬شود. بعلاوه گرانولهای تولید شده بیش از یک ماه پایدارند و قدرت حذف خود را حفظ می¬کنند.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تدوین قواعد تخصیص همزمان کمی و کیفی آب در طرح‌های انتقال بین حوضه‌ای: کاربرد مدل تصمیم‌گیری MP5

تدوین قواعد تخصیص همزمان کمی و کیفی آب، از اهمیت زیادی در توسعه پایدار و مدیریت مناسب منابع آبی برخوردار است. تخصیص آب با توجه همزمان به اهداف مربوط به تأمین کمیت و کیفیت آب، علی رغم افزایش انعطاف‌پذیری و کارایی سیاست‌های مدیریت کمی و کیفی منابع آب، پیچیدگی محاسباتی مدل‌های بهینه‌سازی لازم را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد. در بحث بهره‌برداری کمی و کیفی از منابع آب، بررسی امکان تشکیل ائتلاف بین آب‌بران به منظور حداکثرنمودن منافع حاصله بسیار مهم است. در این تحقیق، تلاش گردید بر اساس مطلوبیت‌ها و محدودیت‌های موجود، جواب بهینه مسأله تخصیص همزمان کمی و کیفی آب با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات تعیین گردیده و در نهایت با استفاده از مدل M5P‌، قوانین تخصیص همزمان کمی و کیفی آب در سطح طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای ارائه گردند. سنجش کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه کارون به دشت رفسنجان، نشان‌دهنده قابلیت بسیار مناسب آن‌ در تخصیص هر چه بهتر آب و بار آلودگی و یا به عبارتی مدیریت کمی-کیفی آب با لحاظ عدم قطعیت‌ها می‌باشد.
۵ شهریور ۱۳۹۶

تدوین الگوی تخصیص کمی و کیفی آب در طرحهای انتقال بین حوضهای: کاربرد تئوری ورشکستگی

توزیع عادلانه حقابهها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در مدلهای تخصیص همزمان کمی و کیفی منابع آب از اهمیت بسیار ویژهای در مدیریت عادلانه و پایدار حوضههای آبریز میباشد. در این تحقیق، یک الگوی بهینه‌سازی جدید بر اساس تئوری ورشکستگی و تئوری بازیهای همکارانه، به منظور بازتوزیع عادلانه منافع تخصیص همزمان کمی-کیفی در طرحهای انتقال بینحوضهای با لحاظ اهداف اقتصادی و زیستمحیطی پیشنهاد گردیده است. در واقع در این تحقیق، از رویکرد تئوری ورشکستگی به منظور تعیین راه حل اجتماعی تخصیص حقابه با رعایت کیفیت آب استفاده شده است. بعد از تعیین حقابه اولیه با لحاظ عدالت و با رویکرد تئوری ورشکستگی، مدل بهینهسازی تخصیص همکارانه بینحوضهای آب، با تابع هدف اقتصادی و به منظور بازتوزیع حقابهها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در راستای رسیدن به سود اقتصادی بیشتر، تدوین شده است. نتایج حاصله از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در طرح انتقال آب از سرشاخههای کارون به رفسنجان، نشاندهنده کارایی مناسب آن بوده است.
۵ شهریور ۱۳۹۶

افزایش و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب موجود(مطالعه موردی)

تصفیه خانه های فاضلاب به منظور تصفیه ی انواع فاضلاب های تولیدی در محدوده تحت پوشش خود اعم از فاضلاب خانگی، فاضلاب اماکن عمومی و تجاری، فاضلاب های صنعتی طبق ضوابط و استانداردهای تعریف شده و رواناب ها بر اساس مبانی و معیارهای طراحی ساخته می شوند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، میزان فاضلاب تولیدی نیز افزایش یافته، حال آنکه ظرفیت تصفیه خانه های موجود معمولاً محدود بوده و برای یک دوره زمانی مشخص طرح می شوند. افزایش هزینه های اجرایی و هزینه های تملک زمین، بهره برداری و انرژی موجب می گردد تا ساخت تصفیه خانه های جدید و یا توسعه تصفیه خانه های موجود زمانبر و یا حتی در کوتاه زمان غیرممکن گردد. این موضوع می تواند موجب افزایش بار بر تصفیه خانه های موجود و کاهش کیفیت پساب خروجی گردد. در مقاله حاضر با ارائه مطالعه موردی صورت پذیرفته بر تصفیه خانه فاضلاب موجود شهر هویزه در استان خوزستان، امکان افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب جنوبی موجود این شهر از نظر فنی و اقتصادی بررسی و گزینه برتر تعیین شده است.
۵ شهریور ۱۳۹۶

امکانسنجی افزایش و بهبود ظرفیت فیلتراسیون تصفیه خانه های آب

در سالهای اخیر روند رو به رشد جمعیت ، کمبود آب ، عدم استفاده بهینه از انرژی و هزینه های بالای تصفیه آب، باعث گردیده تا در مواردی فیلتر های تک بستری مورد استفاده جهت تصفیه آب کارا نباشند . از این رو نسل جدیدی از فیلترها به نام فیلتر های دوبستری و چند بستری مورد توجه قرار گرفته اند . بستر مهمترین جزء فیلتر است که عمده مکانیسم صاف سازی توسط آن انجام می شود. لذا جهت ارتقای صافی ها ، تغییر عمده در بستر آن صورت گرفته است. مزیت فیلترهای دوبستری و چند بستری کاربرد طولانی تر فیلتر و افزایش میزان صاف سازی است. در مقاله ضمن بررسی وضعیت مصالح مصرفی در تعدادی از فیلترهای تصفیه خانه آب تحت پوشش شرکت آبفا خوزستان و معایب آنها ، آخرین تحقیقات بعمل آمده در داخل و خارج از کشور در زمینه روشهای ارتقای ظرفیت صافی های موجود، انواع مصالح مصرفی در این خصوص و نتایج اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی استفاده از این نوع فیلترها به جای روشهای معمول بیان شده است .
۵ شهریور ۱۳۹۶

آبشیرین کن های خورشیدی ، صرفه جویی در مصرف انرژی – افزایش بهره وری

امروزه آب شیرین یکی از مهمترین منابع و سرمایه های ملی محسوب می شود . عمده واحدهای رایج آبشیرین کن های صنعتی که به طور وسیعی در نقاط مختلف استفاده می شوند ، انرژی بالایی دارند و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از سوختهای فسیلی بهره می برند . مزیت شاخص آبشیرین کن خورشیدی استفاده از انرژی خورشید می باشد که به صورت رایگان در تمام طول سال موجود است . این سیستمها فناوری ساده ای دارند و نگهداری از آنها نسبت به سایر انواع دیگر نیز ساده تر است . به این ترتیب می توانند در نقاط مختلف با کمترین مشکلات استفاده شوند . در مقاله حاضر بر اساس آخرین دستاوردهای موجود ، انواع مختلف آبشیرین کن های خورشیدی که در دو قالب فعال و غیرفعال تقسیم می شوند ارائه شده و مزایا و معایب آنها نسبت به سایر انواع آن بررسی و ارزیابی شده ، آخرین اقدامات کشور در زمینه مطالعات انجام شده در زمینه آبشیرین کن ها ارائه شده است .
۵ شهریور ۱۳۹۶

مشکلات ناشی از عدم طرح و اجرای مخازن بتنی ذخیره آب بر اساس ضوابط و معیارهای فنی و روش های پیشگیری از آن(مطالعه موردی)

طراحی، ساخت و نگهداری مخازنی که برای ذخیره آب مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به رشد فزاینده جمعیت و توسعه شهرها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر ساله در نقاط مختلف کشور برای پاسخ گویی به نیازهای آبرسانی، مخازن بسیاری ساخته می شود، لیکن به علت عدم پیروی از ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای نامناسب، با وجود آنکه این تاسیسات از جمله تاسیسات زیر بنایی و مهم به شمار می آیند، اکثراً دارای نقاط ضعف قابل توجهی بوده و کارآمد نمی باشند. مشکلات ناشی از عدم دقت در طرح و اجرای اینگونه مخازن معمولاً در زمان بهره برداری بیشتر نمایان شده و علاوه بر ایجاد اختلال در کارکرد مخزن و در نتیجه تصفیه خانه، شاهد کاهش عمر مفید اینگونه سازه ها و درنتیجه اتلاف سرمایه های ملی می باشیم. در مقاله حاضر ضمن بررسی مشکلات و نواقص مخزن بتنی آب شرب شهر رفیع بر اساس آخرین ضوابط و معیارهای فنی موجود در این زمینه برای دوره های زمانی طرح، اجرا و بهره برداری، راهکارهای جلوگیری و کاهش اینگونه موارد بر اساس نشریات معتبر ارائه شده است.
۵ شهریور ۱۳۹۶

کاربرد مهندسی ارزش در طرح های عمرانی ، جهادی اقتصادی در کنترل و کاهش هزینه ها

سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است . کلمه جهاد در شریعت ما واژه ای نام آشناست و وظیفه فردی و جمعی آحاد جامعه در قبال آن کاملاً مشخص است اینک اذن جهاد در صحنه ای دیگر و در عرصه اقتصاد داده شده است . از سوی دیگر یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هرکشور طرح های عمرانی آن کشور است که می تواند تمامی حوزه های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد . در مقاله حاضر ضمن بیان حوزه های عملیاتی جهاد و اقتصاد ، اهمیت پروژه های عمرانی و تاثیر آنها بر اقتصاد جامعه بیان و با الهام از حوزه های عملیاتی جهاد در سطوح اقتصاد، کاربرد مهندسی ارزش به عنوان راهکاری مناسب جهت کنترل و کاهش زمان و خصوصاً هزینه انجام پروژه معرفی شده است .
۵ شهریور ۱۳۹۶

بررسی کیفیت آبخوان دشت دز شرقی جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از از دیاگرام شولر و یلکاکس و پهنه بندی آن در محیط GIS

در مطالعات آب زیرزمینی معمولاً برای طبقه بندی آب جهت مصارف شرب از نمودارهای شولر و در مصارف کشاورزی از نمودار ویلکاکس استفاده می شود همچنین یکی از بهترین سیستم¬هایی که دسترسی به اطلاعات زیاد، متنوع و تجزیه و تحلیل آن¬ها را آسان¬تر و سریع¬تر می-نماید و مدیران را جهت تصمیم¬گیری بهینه کمک می¬کند، تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می¬باشد. از این سیستـم در زمینه¬های متنوعی استفاده می¬شود که از جمله می¬توان به پهنه¬بندی کیفی آب زیر¬زمینی اشاره کرد. دشت دز شرقی در شمال خوزستان واقع گردیده که بین رودخانه دز و گلال کهنک محصور می باشد.در این تحقیق 20 حلقه چاه به روش تیسن در محیط GIS جهت نمونه برداری انتخاب گردید و با استفاده از آنالیز شیمیایی صورت گرفته بر روی نمونه های آب، نمودار شولر و ویلکاکس آنها در نرم افزارهای اتوکد و اکسل تهیه شد و جهت تحلیل آسانتر با وارد کردن داده¬ها در محیط GIS، لایه¬های مورد نیاز با روش درونیابی Kriging تهیه شد که پس از هم¬پوشانی مناسب لایه¬های مذکور و ویرایش به¬صورت نقشه¬های مجزا ترسیم گردید. با توجه به نقشه¬های به¬دست آمده می¬توان به راحتی وضعیت کیفی آب زیرزمینی را از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار داد و با به¬روزکردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد.
۵ شهریور ۱۳۹۶

استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد)

در ۲۵ سال انتهایی قرن بیستم این ایده قوت گرفت که تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی باید بتواند آب بازیافتی با چنان کیفیت تولید کند که نه تنها دور ریخته نشود، بلکه مصارف مطلوبی برای آن قابل پیش بینی باشد. این الزام علاوه بر غلبه بر شرایط کم آبی و جلوگیری از صرف هزینه های بسیار بالای توسعه منابع جدید آبی و حفاظت محیط زیست، انگیزه استفاده از پساب فاضلاب در بسیاری از نقاط دنیا را بوجود آورد. فاضلاب های تصفیه شده با آبهای بازیافتی عملا منابع آبی هستند که به راحتی و بدون صرف هزینه های زیاد در دسترس جوامع قرار دارد. همچنین از آنجا که تولید فاضلاب کمتر تحت تاثیر خشکسالی می باشد لذا پساب حاصل از فاضلاب تصفیه شده را می توان یک منبع آب پایدار حتی در مواقع خشکسالی به حساب آورد. در مقاله حاضر با عنایت به پارامترهای خروجی پساب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد و آخرین استانداردهای موجود در این رابطه، کاربری های مجدد پساب تصفیه شده این تصفیه خانه با توجه به ظرفیت های منطقه و رعایت مسائل فنی، اقتصادی و زیست محیطی بررسی، ارزیابی و گزینه های مناسب انتخاب شده است.
۵ شهریور ۱۳۹۶

مدیریت نوین بهره برداری از منابع آب

در تحقیق حاضر سعی شده است با الهام از اهداف و سیاستهای مصوب کمیته تدوین سند ملی و توسعه ویژه (فرابخشی) مدیریت منابع آب در برنامه چهارم توسعه و رویکرد برنامه پنجم در جهت رفع چالش مدیریت آب کشور ( با عنوان حرکت بسوی مدیریت یکپارچه منابع آب) ، روشهای نوین استفاده از منابع آب غیر متعارف و بازچرخانی مجدد آب، با استناد به آخرین اطلاعات جمع آوری شده از منابع داخلی و خارجی ارائه گردد. استفاده از منابع غیر متعارف و باز چرخانی مجدد آب متناسب با پتانسیل ظرفیت های این منابع در اقلیم های مختلف موجود، می تواند راهی مناسب در تامین سرانه آب مورد نیاز کشور در کنار مدیریت صحیح بهره برداری از منابع متداول باشد. در نتیجه این امر موجب می گردد کشور تنش ناشی از کم آبی را بخصوص در سالهای آتی با کمترین مشکل سپری نماید. بی شک دستیابی به این هدف بدون مهیا نمودن زیر ساختها مورد نیاز امکان پذیر نبوده و از هم اکنون باید شرایط مورد نیاز را فراهم نمود .
۵ شهریور ۱۳۹۶
تاریخ به روز رسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۰